Pristup informacijama

Komunalije d.o.o. Đurđevac otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga koje se provodi u razdoblju od 22.12.2023. do 22.01.2024. godine.
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, klikom na sljedeću poveznicu:
  Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
  Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu da se stranki omogući pristup zatraženoj informaciji. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
  KOMUNALIJE d.o.o. javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva KOMUNALIJE d.o.o. na sljedeće moguće načine:
  1. putem telefona na broj: +385 (0)48 812 304
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@komundju.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  3. poštom na adresu: KOMUNALIJE d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  4. osobno na adresu: KOMUNALIJE d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

  Službenik za informiranje:
  Antonela Skec
  KOMUNALIJE d.o.o., Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac
  Tel.: +385 (0)48 812 304
  E-mail službenika za informiranje: info@komundju.hr

  Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

  Naknada za pristup informacijama:
  KOMUNALIJE d.o.o. imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
  Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:
  preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  elektronički zapis na jednom CD -u – 4,00 kune
  elektronički zapis na jednom DVD -u -6,00 kuna
  elektronički zapis na menorijskoj kartici ovisno količini memorije
  za 4 GB 30,00 kuna
  za 8 GB 50,00 kuna
  za 16 GB 120,00 kuna
  za 32 GB 150,00 kuna

  Društvo je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
  Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
  Društvo može se odreći naplate troškova i osloboditi korisnika prava na informaciju stvarnih materijalnih troškova ako oni ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

  NAPOMENA:
  Društvo od korisnika prava na informaciju može naplatiti stvarne materijalne troškove u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
  Naknadu korisnik uplaćuje na žiro račun IBAN HR1024020061100479786 poziv na broj : broj računa -OIB, u svrhu doznake ” naknada za pristup informaciji”.
  Društvo će dostaviti informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. U slučaju da korisnik prava na pristup informacije u roku od 8 dana ne položi navedeni iznos, smatrati će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.
  KOMUNALIJE d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.