Sjednice Nadzornog odbora

Dana 18. lipnja 2021. održana je 169. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 168. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjeg financijskoga izvješća za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. i upućivanje istog na usvajanje – usvojeno
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu i upućivanje Izvješća Skupštini na usvajanje – usvojeno
4. Izvješće ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog izvješća Društva za 2020. godinu, donošenje očitovanja o istom – usvojeno
5. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2020. godinu – usvojeno
6. Razmatranje Plana poslovanja za 2021. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje – usvojeno
7. Razmatranje Plana nabave za 2021. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje – usvojeno
8. Davanje prijedloga izbora revizora za 2021. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje – usvojeno
9. Informacija o statusu sudskog postupka sa odvjetnicom Zoricom Franković
10. Informacija o statusu sudskog postupka sa Marijanom Blažokom
11. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i donošenja Odluke o istom – usvojeno
12. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2021.godinu – usvojeno

Dana 23. prosinca 2020. održana je 168. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 167. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine i donošenje Odluke po istome – usvojeno
3. Razmatranje izmjene Plana poslovanja za 2020. godinu i donošenje Odluke o istome – usvojeno
4. Razmatranje prijedloga izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i donošenje Odluka po istima – usvojeno

Dana 10. rujna 2020. održana je 167. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 166. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Davanje prijedloga Skupštini Društva za izbor revizora za 2020. godinu – usvojeno
3. Razmatranje prijedloga izmijene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o. – usvojeno
4. Razmatranje prijedloga zajedničke izgradnje nove poslovne zgrade Komunalija d.o.o. – usvojeno
5. Informacija o zaprimanju tužbe od tvrtke Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
6. Informacija o statusu Projekta “Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

Dana 24. lipnja 2020. održana je 166. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 165. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskoga izvješća za 2019. godinu – usvojeno
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu – usvojeno
4. Izvješće ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog izvješća Društva za 2019. godinu – usvojeno
5. Razmatranje konsolidiranog financijskog godišnjeg izvješća za 2019. godinu – usvojeno
6. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2019. godinu – usvojeno
7. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2020.godinu – usvojeno

Dana 30. travnja 2020. održana je 165. telefonska sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 163. i 164. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Plana poslovanja za 2020. godinu – usvojeno
3. Razmatranje Plana nabave za 2020. godinu – usvojeno
4. Davanje suglasnosti na prijenos imovine sa Komunalija d.o.o. na Komunalne usluge
Đurđevac d.o.o. koje i njome raspolažu – usvojeno

Dana 30. ožujka 2020. održana je 164. telefonska sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t. d. Komunalije d.o.o. – usvojeno

Dana 23. prosinca 2019. održana je 163. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 162. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje izmjene Plana poslovanja za 2019. god. i donošenje Odluke po istome, -usvojeno
3. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t. d. Komunalije d.o.o. – usvojeno
4. Zaključak o isplatama novčanih nagrada- usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju prava potpisa ugovora za izgradnju aglomeracije – usvojeno
6. Razmatranje prijedloga o Izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji – usvojeno
7. Zaključak o smanjenju iznosa po Ugovoru o poslovnoj suradnji – usvojeno

Dana 08. studenog 2019. održana je 162. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 161. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje prijedloga izgradnje nove poslovne zgrade i donošenje Odluke po istome – usvojeno
2. Razmatranje Periodičnog financijskoga izvješća za period 01.01.-30.09.2019. godinu i donošenje Odluke po istome, – usvojeno

Dana 11.listopada 2019. održana je 161. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 160 sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2.Razmatranje Periodičnog financijskoga izvješća za period 01.01.-30.06.2019. godinu i donošenje Odluke po istome, – usvojeno
3. Razmatranje izmjene Plana nabave za 2019. god. i donošenje Odluke po istome, -usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju prava potpisa ugovora o provedenom postupku javne nabave, – usvojeno
5. Informacija o pokrenutom sudskom postupku založnog vjerovnika Snježane Šolčić za nekretnine prijašnje Natura Milk d.o.o.- informacija dana

Dana 05. srpnja 2019. održana je 160. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 159. sjednice Nadzornog odbora,- usvojeno
2. Razmatranje Konsolidiranog financijskog godišnjeg izvješća za 2018. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje, – usvojeno
3. Razmatranje financijskog izvješća poslovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019. i donošenje Odluke, – usvojeno
4. Razmatranje Plana poslovanja za 2019. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje,- usvojeno
5. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu i upućivanje istog Skupštini na usvajanje, – usvojeno.

Dana 23.travnja 2019. održana je 159. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 158. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća poslovanja i financijskoga izvješća za 2018. godinu i upućivanje istoga Skupštini na usvajanje – usvojeno
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu i upućivanje Izvješća Skupštini na usvajanje -usvojeno
4. Izvješće ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti financijskog izvješća Društva za 2018.godinu, donošenje očitovanja po istome – usvojeno
5. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2018. godinu i upućivanje iste Skupštini na usvajanje- usvojeno
6. Razmatranje ponude za kupnju dijela zemljišta i zgrade u vlasništvu Tot-prometa d.o.o. ( prijašnji Segrad d.d.) donošenje Odluke po istome i upućivanje Odluke Skupštini na usvajanje
7. Razmatranje Odluke o kreditnom zaduženju Društva i upućivanju iste Skupštini Društva
8. Razmatranje Odluke o davanju jamstva za kredit Komunalijama -plin d.o.o. i upućivanju iste Skupštini Društva- usvojeno
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga vođenja projekta gradnje u okviru Projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”.- uvojeno
10. Kratka edukacija članova Nadzornog odbora o odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka – informacija dana
Nadopuna dnevnog reda:
11. Predlaganje izbora ovlaštenog revizora za 2019. i upućivanje prijedloga Skupštini društva- usvojeno

Dana 12.prosinca 2018. održana je 158. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika i odluka sa 157. sjednice Nadzornog odbora od 12. rujna 2018.g.- usvojeno
2. Izvješće o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2018. god. – usvojeno
3. Razmatranje Izmjene Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
4. Razmatranje Izmjene Plana nabave za 2018. godinu – usvojeno
5. Razmatranje problematike poslovnog prostora i informacija o dugoročnom najmu poslovnog prostora – informacija dana
6. Razno – Zaključak o isplati 1.000,00 kn nagrade svakom zaposlenom radniku- usvojeno

Dana 12.rujna 2018. održana je 157. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 156. sjednice Nadzornog odbora od 27. lipanj 2018. godine – usvojeno
2. Izvješće o Periodičnom financijskom poslovanju za period 01.01.-30.06.2018.. godinu – usvojeno
3. Razmatranje izmjene i dopune Cjenika usluga – usvojeno
4.. Davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora za
A/ prijenos vlasništva zemljišta na tvrtku Komunalije -plin d.o.o. – usvojeno
B/ Ugovor o opskrbi električne energije za 2018.god. – usvojeno
5. Razno

Dana 27. lipnja 2018. održana je 156. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 155. sjednice Nadzornog odbora od 25. travnja 2018. godine – usvojeno
2. Razmatranje Konsolidiranog financijskoga izvješća za 2017. godinu i upućivanje istoga Skupštini Društva usvajanje,
3. Izvješće Revizora o pregledu konsolidiranog izvješća i upućivanje istoga Skupštini na usvajanje,
4. Razmatranje financijsko izvješće poslovanja za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. – usvojen
5. Izbor revizora Društva za 2018. godinu- usvojeno
6. Razmatranje prijedloga Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije d.o.o. – usvojeno

Dana 25.travnja 2018. održana je 155. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 154. sjednice Nadzornog odbora
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvješća za 2017. godinu sa Izvješćem Uprave- direktora o stanju Društva u 2017. godini – usvojeno
3. Utvrđivanje Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu – usvojeno
4. Izvješće Revizora o pregledu poslovnih knjiga i dokumentacije Društva za 2017. godinu – usvojeno
5. Utvrđivanje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2017. godinu – usvojeno
6. Donošenje Odluke o pravu potpisa Sporazuma između Komunalija d.o.o. i Komunalije-plina d.o.o. radi reguliranja vlasništva nad zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.- usvojeno


Dana 27. ožujka 2018. održana je 154. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 153. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
2. Suglasnost na Plana poslovanja za 2018. godinu – usvojeno
3. Suglasnost na Plan nabave za 2018. godinu – usvojeno
4. Donošenje Odluke o pravu potpisa Ugovora po javnoj nabavi za jednogodišnju nabavu materijala za 2018.godinu usvojeno
5. Razno.

Dana 12.prosinca 2017. održana je 153. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 152. sjednice Nadzornog odbora- usvojeno
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju Društva za period 01.siječanj – 30.rujan 2017. god. – usvojeno
3. Razmatranje rebalansa Plana poslovanja za 2017. godinu – usvojeno
4. Razmatranje rebalansa Plana nabave za 2017. godinu -usvojeno
5. Razmatranje prijedloga sistematizacije radnih mjesta te izmjena Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta -usvojeno
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Poslovnika o radu Nadzornog odbora Komunalije d.o.o..-usvojeno

Dana 17. studeni 2017. održana je 152. redovna sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Konstituiranje nadzornog odbora sukladno Odluci 66/4 sa 66. sjednice Skupštine Društva, od 27.rujna 2017.- Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora;
izabran Vlado Lazar za predsjednika NO i Ivan Juričić za zamjenika predsjednika NO