Povijest društva

KRATKA POVIJEST DRUŠTVA

Početci društva datiraju od 01. rujna 1978. godine kada se Odlukom Mjesne zajednice Općine Đurđevac osniva društvo kojemu su osnovne djelatnosti bile pogrebne usluge i održavanje groblja, sadnja i održavanja drveća, cvijeća i ukrasnog bilja, te čišćenje centra grada. To je društvo imalo uposleno ukupno 13 radnika.

Pod nazivom Komunalije tvrtka je konstituirana 04.prosinca 1979. godine, kada je osnivač Podravina n.sol.o. Đurđevac izdvojio OOUR Plinomont i dio radnika prelazi u to novo poduzeće. U Društvu krajem 1990 .god. radi prosječno 130 radnika na poslovima distribucije plina i opskrbe vodom, odvoza komunalnog otpada, održavanja čistoće, pogrebnih usluga, održavanja groblja i održavanja nerazvrstanih cesta.

Značajnije prihode krajem 90-tih godina Društvo ostvaruje od izvođenja građevinskih radova. Građevinska operativa Komunalija d.o.o. izdvojena je 01.srpnja 1991. godine u zasebno trgovačko društvo Segrad d.d. Đurđevac, jednu od prvih tvrtki koja je provela pretvorbu i privatizaciju u Hrvatskoj.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima vrši se preoblikovanje Društva. Udjele novo ustrojenih općina i Grada Đurđevca u postotku u odnosu na osnivačka prava koja bi im pripadala u temeljnom kapitalu JKP Komunalije se utvrđuju od strane Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija te dana 08.travnja 1999. godine raspoređuje se kapital od 1.721.500,00 kuna na Općine i Grad Đurđevac i Trgovački suda u Bjelovaru Rješenjem Tt -99/297 -2 upisuje društvo pod nazivom Komunalije društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti. Sada je društvo upisano i posluje pod nazivom Komunalije društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje.

U narednim godinama sukladno zakonskim promjenama Društvo mora vršiti preoblikovanje ustroja zbog izdvajanja pojedinih djelatnosti.
Stupanjem na snagu Zakon o tržištu plina, dana 01.srpnja 2008. godine djelatnosti distribucija i opskrba plinom izdvojene su u novo trgovačko društvo Komunalije-Plin d.o.o., čiji su 100% vlasnik Komunalije d.o.o.

Komunalije d.o.o. su provele usklađenje sa Zakonom o vodama te od 01. siječnja 2013. godine obavljaju isključivo vodne usluge što uključuje javnu vodoopksrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama.
Sve ostale komunalne i uslužne djelatnosti izdvojene su u novo trgovačko društvo Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. koje je poslije prešlo u vlasništvo jedinica lokalne uprave i samouprave.

Komunalije d.o.o. obavljaju kao javni isporučitelji vodnih usluga na području Grada Đurđevca i Općina Ferdinandovac, Gola, Kloštar Podravski, Kalinovac, Novo Virje, Novigrad Podravski, Molve, Podravske Sesvete i Virje.

Strateške odrednice Društva

usmjerene prema korisnicima usluga : 

  • kvalitetna i kontinuirana vodoopskrba
  • stalna i kvalitetna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  • zaštita prirode i zdravlja ljudi

usmjerene prema vlasnicima društva 

  • odgovorno poslovanje
  • transparentnost i kontrola financijskih sredstava koja se ulažu u javno komunalnu infrastrukturu.