Opći podaci

Naziv tvrtke: KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje
Skraćeni naziv: KOMUNALIJE d.o.o.
Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac
Porezni matični broj: 03241505
OIB: 80548869650
MBS: 010042174 – Trgovački sud u Varaždinu

Žiro-računi:
HR1024020061100479786 Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR8523600001101225484 Zagrebačka banka
HR8723600001500018735 Zagrebačka banka

Telefoni i kontakti:
UPRAVA DRUŠTVA: 048-812-304, 048-812-925
CRPILIŠTE: 098-975-4458
DEŽURNI TELEFON: 048-812-304, 098-975-4458
BESPLATNI BROJ: 0800 200 229
TELEFAX: 048-812-663
E-MAIL: info@komundju.hr
INTERNET STRANICA: www.komundju.hr

Uprava društva:
Tomislav Kolarić,dipl.oec. – direktor
E-mail: tomislav.kolaric@komundju.hr

Nadzorni odbor:

 • Dražen Krčmar, predsjednik
 • Zvonimir Fusić, zamjenik predsjednika
 • Gabriela Kralj Bartovčak, član
 • Kristina Filipović, član
 • Antun Karas, član
 • Danijela Fucak, član
 • Martina Kokša, član

Skupština društva:

 • Hrvoje Janči, predsjednik, predstavnik Grada Đurđevca
 • Mirko Perok, predstavnik Općine Virje
 • Darko Sobota , predstavnik Općine Kalinovac
 • Vjekoslav Maletić, predstavnik Općine Ferdinandovac
 • Zdravko Ivančan, predstavnik Općine Molve
 • Siniša Pavlović , predstavnik Općine Kloštar Podravski
 • Mirko Remetović, predstavnik Općine Novo Virje
 • Mladen Sitek, predstavnik Općine Podravske Sesvete

Temeljni kapital: 1.721.500,00 kn, a sastoji se od uplate u novcu i unosa stvari

Vlasništvo:
Grad Đurđevac (62%) i Općine Virje (17,73%), Kalinovac (4,40%), Ferdinandovac (5,95%), Molve (1,53%), Kloštar Podravski (6,55%), Novo Virje (0,84%), Podravske Sesvete 1%.
Društvo Komunalije d.o.o. je 100% vlasnik trgovačkog društva Komunalije-Plin d.o.o.