Analiza vode

 

Politika sigurnosti opskrbe vodom za piće temelj je poslovnog procesa KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja preventivnih mjera koje će osigurati zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za piće. Svi zaposlenici u svom segmentu rada poštuju načela struke, zakonske propise Republike Hrvatske i propise društva te se njihov cjelokupni rad temelji na međusobnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja.

Naš završni cilj je zadovoljan potrošač.

Radi neprekinutosti ostvarenja naših ciljeva i postizanja zadovoljstva naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana – vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, odlučili smo se za uvođenje preventivnog sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP-a. Prema odredbama Zakona o hrani (NN 46/07) te normi ISO 90001:2015, uspostavili smo i provodimo redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje i distribucije vode za piće provedbom HACCP sustava.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije vode za piće mogu izravno ili neizravno utjecati na njezinu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije vode za piće mogu izravno ili neizravno utjecati na njezinu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost. 

U tom cilju provodimo slijedeću politiku sigurnosti vode za piće:

  • Udovoljavanje pravnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
  • Predviđanje opasnosti i rizika u svim fazama procesa te njihovo otklanjanje
  • Poduzimanje preventivnih mjera prije nastanka problema, odnosno nesukladnosti
  • Aktivno sudjelovanje svih zaposlenika u procesu proizvodnje i distribucije te briga o zdravstvenoj sigurnosti vode za piće
  • Stalno podizanje kvalitete
  • Smanjenje broja pritužbi korisnika
  • Smanjenje troškova proizvodnje i distribucije kroz analize
  • Smanjenje rasipa energenata
  • Povećanje zadovoljstva korisnika
  • Sustavno i temeljito provođenje politike higijene u svim procesima

Uprava društva svjesna je da politiku upravljanja sigurnosti vode za piće treba predstaviti kao zajednički napor svih u postizanju najviše razine kvalitete proizvoda i usluga te osigurati da je politika dostupna zaposlenicima na svim razinama.

Naš HACCP sustav je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku provjerava minimalno jednom godišnje.

Analiza vode se provodi u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za piće je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) koji se nakon dezinfekcije koriste za vodoopskrbu su detaljnije prikazani na našoj web stranici. Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo KC-KŽ Županije na ukupno 135 pokazatelja kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, detergente i mnoge druge. Prema nalazima su svi uzorci bili zdravstveno ispravni. Na vodocrpilištu Đurđevac-2 je tijekom 2016. godine u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo KC-KŽ Županije ispitano 4 uzoraka vode na tetrakloreten i lakohlapive ugljikovodike. 

Svi uzorci vode za piće i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. 

 

ANALIZE VODE ZA VELJAČU 2024. GODINE

Gola

Kalinovac

Podravske Sesvete

Virje

Vodocrpilište Đurđevac

Ždala