Sjednice Skupštine društva

Dana 26.travnja 2019.održana je 72. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
72/1 Odluka o verifikaciji zapisnika sa 72. sjednice od 13.12.2018.
72/2 Odluka za GFI za 2018. god. ( prihod 16.188.499 kn rashod 15.605.210 kn)
72/3 Odluka o Izvješću revizora za 2018.god.
72/4 Odluka za Izvješće NO za 2018. god
72/5 Odluka o rasporedu dobiti ( 468.176,97 kn)
72/6 Odluka o odobravanju rada Uprave- direktora
72/7 Odluka o odobravanju rada Nadzornog odbora
72/8 Odluka o kupnji nekretnine z.k. ul. 9284 k.o. Đurđevac
72/9 Odluka o kreditnom zaduženju za 1.000.000,00 kn
72/10 Odluka o davanju jamstva Komunalijama -Plin d.o.o.
72/11 Odluka o javnoj nabavi za usluge voditelja projekta za projekt sufinanciran od EU ”Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”

Dana 13.prosinca 2018. održana je 71. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
71/1 Verifikacija zapisnika sa 70. sjednice od 13. rujna 2018.
71/2 Usvaja se izvješće o poslovanju 01.01.-30.09.2018.
71/3 Usvaja se Izmjena Plana poslovanja (rebalans Plana)
71/4 Usvaja se Izmjeni plana nabave (rebalans Plana)
71/5 Donosi se Odluka o neprihvaćanju Zaključka No o isplati 1.000,00 kn nagrade svakom zaposlenom radniku


Dana 13.rujna 2018. održana je 70. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
70/1 Verifikacija zapisnika sa 69. sjednice
70/2 Prihvaća se konsolidiran GFI za 2017. godinu
70/3 Za revizora Društva u 2018. imenuje se revizora Kopun revizija d.o.o.
70/4 Usvajaju se o izmjene Kolektivnog ugovora
70/5 Usvaja se Izvještaj o poslovanju za period 01.01.-30.06.2018.
70/6 Odluka o izmjeni Cjenika broj 31 ( usluga odštopavanja)
70/7 Odobrava se prijenos vlasništva za odorizatorske stanice na Komunalije-Plin
70/8 Odluka o pravu potpisa direktoru za Ugovor o opskrbi el. energije za 2018.g.
70/9 Usvaja se Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina vodokomunalnog isporučitelja Komunalije d.o.o. za razdoblje 2018.-2021.


Dana 26.travnja 2018. održana je 69. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
69/1 Verifikacija zapisnika sa 68. sjednice
69/2 Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2017.god , sa Izvješćem direktora o stanju Društva za 2017. godinu
69/3 Usvaja se Izvještaje revizora Kopun revizija d.o.o. za 2017. godinu
69/4 Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
69/5 Dobit po godišnjem obračunu za 2017. u iznosu od 1.062.265,68 kn, raspoređuje se kao zadržana dobit Društva
69/6 Daje se razrješnica Upravi- direktoru za vođenje poslovanja u 2017. godini
69/7 Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje poslova nadzora u 2017 godini
69/8 Usvaja se plan poslovanja za 2018. godinu
69/9 Usvaja se plan nabave za 2018.godinu
69/10 Daje se pravo potpisa na Ugovore o nabavi vodovodnog materijala za 2018. g.
69/11 Daje se pravo potpisa na Sporazum sa Komunalijama -plin za zemljište


Dana 22. prosinca 2017. održana je 68. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
68/1 Verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 66. i 67.sjednice Skupštine
68/2 Odluka o izvješću poslovanja za period 01.01. do 30.09.2017.godinu.
68/3 Odluka o izmjeni Financijskog plana za 2017. godinu
68/4 Odluka o izmjeni Plana nabave za 2017.godinu
68/5 Odluka o izmjeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Dana 27. studeni 2017. održana je 67. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA
67/1 O D L U K A o davanju prethodne suglasnosti na donošenje odluke o razriješenju predsjednika Nadzornog odbora KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.- Vlade Lazara
67/2 ODLUKU o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalije – Plin d. o. o.
67/3 Odluke o prijedlogu člana za Nadzorni odbor društva KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. -Pleško Ivan


Dana 27. rujan 2017. održana je 66. sjednica Skupštine na kojoj su donijete slijedeće odluke:

BROJ ODLUKE ODLUKA / ZAKLJUČAK
66/1 Odluka o periodičnom obračunu poslovanja za period 01.01.-30.06.2017.
66/2 Odluka o utvrđivanju i prihvaćanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2016.
66/3 Odluka o razriješenju članova NO ( istek mandata)
66/4 Odluka o izboru i imenovanju članova NO ( Gabriela Kralj Bartovčak, Danijela Petrović, Zlatko Patačko, Damir Kolar, Kristina Filipović, Ivan Juričić i Vlado Lazar)