Odvodnja i pročišćavanje

Uređaj za pročiščavanje otpadnih voda (UPOV)

Veliki problem današnjice predstavlja pogrešan stav čovjeka o vodi kao neiscrpnom prirodnom resursu. Iako je voda temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića, čovjek je svakodnevnim djelatnostima ugrožava i zagađuje.

Razvoj naselja i povećanje standarda stanovništva uvjetuju zagađenje čovjekove okoline, a među najteže oblike zagađenje svakako ubrajamo i zagađenje voda. Potrošnja vode za razne potrebe postaje sve veća što uzrokuje i porast količina otpadnih voda. Otpadna voda opterećena je raznim organskim i anorganskim onečišćenjima te se kao takva ispušta u vodotoke, rijeke, jezera i mora. Zbog prekomjernog unosa tvari antropogenog podrijetla javljaju se promjene u biološkoj raznolikosti prirodnih vodnih ekosustava (pr. eutrofikacija, udarno opterećenje), a ovisno o koncentraciji i vrsti toksičnih elemenata može se dovesti u pitanje opstanak vodnog ekosustava.

Kako bi se spriječilo narušavanje ekosustava izgrađeni su biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Đurđevac i općine Virje. Otpadna voda na uređajima pročišćava se do trećeg stupnja, odnosno provodi se uklanjanje ukupnog dušika i ukupnog fosfora te se obrađuje i stabilizira suvišni mulj.

Priključna vrijednost UPOV grada Đurđevca je 9000 ES, dok je uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Virje 5000 ES. Na uređaju se vrši prethodna obrada otpadne vode, primarna obrada, biološka obrada i obrada mulja. Prethodna obrada otpadne vode odvija se pomoću grube rešetke na kojoj se zaustavlja krupni otpad kao što su krpe, komadi drveta, komadi plastike i itd. Nakon grube rešetke otpadna voda prolazi kroz automatizirani kompaktni uređaj koji se sastoji od fine rešetke, pjeskolova i mastolova gdje dolazi do uklanjanja sitnih tvari, pijeska i plutajuće masti.

Biološki tretman pročišćavanja vrši se u 2 SBR bazena (sequencing batch reactor) i u svakom reaktoru odvijaju se naizmjenično 4 ciklusa: punjenje/aeracija, aeracija, taloženje i dekantiranje. Zahvaljujući kisiku iz zraka i mikroorganizmima iz aktivnog mulja uklanjaju se nutrienti: dušik, fosfor i ugljik i na taj način u izlaznoj vodi koja odlazi u vodotok Čivičevac postižu se dopuštene koncentracije parametara kao što su: ukupni dušik, ukupni fosfor.