Izgradnja fekalne odvodnje u naselju Suha Katalena

Posted on

Radovi na izgradnji fekalne odvodnje u naselju Suha Katalena u punom su jeku. Radovi su započeli 22.12.2020. godine. Izvođač radova je tvrtka Kograd d.o.o. iz Pitomače, vrijednost radova je 6.298.530,00 bez PDV-a sa rokom završetka radova od dvije i pol godine. Stručni nadzor vrši Prostor Eko iz Bjelovara.
Projekat „Izgradnja sustava odvodnje naselja Suha Katalena sa uređajem za pročišćavanje“ financiran je iz Ruralnog fonda Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.
Prijavu su Komunalije d.o.o. Đurđevac predale u srpnju 2018. Godine. Odluka o prihvatljivosti projektne prijave donesena je 23.09.2019. godine, a Ugovor o financiranju Projekta potpisan je 20. siječnja 2020. godine kojim procijenjen iznos potpore 6.690.891,25 kn.
Odluka o dodjeli sredstava donesena je 28.05.2021. sa krajnjim rokom završetka projekta tri godine od donošenja Odluke.
Naselje Suha Katalena ima 337 stanovnika, nalazi se u sklopu Grada Đurđevca, Studijom izvedivosti za aglomeraciju Đurđevac pokazalo se neisplativo spajati sustav kanalizacije Suhe Katalene na centralni UPOV u Đurđevcu, te se pristupilo projektiranju samostalne aglomeracije Suha Katalena sa sustavom fekalne odvodnje i uređajem za pročišćavanjem otpadne vode. Planira se izgraditi 4259 m gravitacijskog cjevovoda i 255 m tlačnog voda, jedna crpna stanica Q= 5,98 l/s i UPOV kapaciteta 400 ES-a. U sklopu izgradnje izgraditi će se 167 priključaka na sustav odvodnje zaključno sa kontrolnim oknom u parceli budućih korisnika.
Izgradnjom sustava odvodnje sanitarno-fekalne otpadne vode zaokružiti će se izgradnja osnovne infrastrukture neophodne za život građana, te će se stvoriti preduvjeti za kvalitetan život i rad stanovnika naselja Suha Katalena te usporiti a moguće i zaustaviti trend iseljavanja stanovništva iz ruralne sredine. Sa izgradnjom modernog vodoonepropusnog sustava odvodnje spriječiti će se nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u okoliš, što će direktno utjecati na kvalitetu okoliša u kojem stanovništvo živi.